شهدای گمنام

بازدید مجازی یادمان شهدای گمنام استان کرمان

نقشه چهار شهر کرمان

تعداد شهرستان‌ها:
4 (کرمان، سیرجان، رفسنجان، انار)

شهدای گمنام

تعداد مجموع شهدای گمنام:
88 شهید گمنام در 29 یادمان

کرمان

تعداد شهدای گمنام در کرمان:
50 شهید گمنام در 9 یادمان

سیرجان

تعداد شهدای گمنام در سیرجان:
13 شهید گمنام در 8 یادمان

رفسنجان

تعداد شهدای گمنام در رفسنجان:
20 شهید گمنام در 9 یادمان

انار

تعداد شهدای گمنام در انار:
5 شهید گمنام در 3 یادمان